مشاوره ایمنی آتش‌سوزی

این مشاوره برای آن دسته از کسانی است که می خواهند نکات ایمنی و آگاهی های لازم را برای محافظت

مردم در برابر آتش به آنها اطلاع رسانی کنند. همچنین این اطلاعات حاوی نکات مهمی درباره مسئولیت های

صاحبان کسب و کارها نسبت به خود و کارکنان خود در برابر حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی در

شرکت ها، کارخانه ها یا دیگر محل هایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد، می باشد. به یاد داشته

باشید که دانستن این نکات برای جلوگیری از آتش سوزی و داشتن محیطی امن و راحت برای خود و عزیزان

خود، ضروری می باشد.

انواع آتش‌سوزی

کل دنیا در مجموع 6 نوع آتش سوزی داریم که در زیر آورده ایم:

آتش‌سوزی ﻧﻮع اول: به ﻣﻌﻨﯽ آﺗﺶ‌سوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، چوب، ﭘﺎرﭼﻪ

و ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ می‌باشد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ به‌جای می‌گذارد.

آتش‌سوزی نوع دوم: آتش‌سوزی ناشی از سوختن مواد قابل اشتعال مانند روغن، بنزین، نفت و …

آتش‌سوزی نوع سوم: آﺗﺶ‌سوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﻮاد اﺳﺖ که به‌راحتی قابلیت تبدیل به گاز

را دارد، مانند گاز شهری.

آتش‌سوزی نوع چهارم: آﺗﺶ‌سوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﻠﺰات قابل‌احتراق، مانند منیزیم و تیتانیوم.

آتش‌سوزی نوع پنجم: آتش‌سوزی ناشی از دستگاه‌های الکترونیکی.

آتش‌سوزی نوع ششم: آتش‌سوزی ناشی از روغن‌ها و چربی‌های آشپزخانه‌ای.

 آتش‌ سوزی درمحیط‌ های ﺑﺴﺘﻪ 

آتش‌سوزی
آتش‌سوزی

آتش‌ سوزی هایی که درمحیط‌ های ﺑﺴﺘﻪ رخ می دهند، قابل کنترل تر از آتش سوزی هایی هستند که در محیط های

باز رخ می دهند، زیرا در محیط های باز بدلیل وجود اکسیژن و در برخی موارد باد، آتش زودتر فعال می شود و با

سرعت و قدرت بیشتری گسترش می یابد.

در این گونه موارد باید ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﻪ افراد را از آن محیط (خانه یا شرکت یا …) ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ و آنها را از آتش‌سوزی

آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ. سپس ﻣﺤﻞ آﺗﺶ را پیدا کنید و نسبت به دفع آن اقدامی انجام دهید و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺧﺎﻧﻪ

فرار کنید و قبل آن ﺑﺮق و ﮔﺎز را از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد راه‌های ﺧﺮوﺟﯽ

ﺗﻤﺎم خروجی‌ های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧـﺮوج ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺎﻻی آن‌ ها ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

همچنین پله‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و نرده‌ها ﻣﺮﺗﺒﺎً از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. از ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در

پله‌هاو زﯾﺮ پله‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﺷﻮدو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﻗﻔﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮﺗﺒـﺎً سیم‌کشی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ را چک کنید 

آتش‌سوزی
آتش‌سوزی

ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل دستگاه‌های ﺑﺮﻗـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﺎً ازنظر اﯾﻤﻨـﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ زیرا احتمال این وجود دارد که در صورت

وجود نواقص، هنگام استفاده دچار آتش سوزی و اتصال شوند و عواقب سنگینی به همراه داشته باشند. ﺑﺎﯾﺪ سعی

شود سیم‌ های ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺗﺼﺎل دستگاه‌ ها ﺑـﻪ  ﭘﺮﯾﺰ، از ﺳﻪ ﻣﺘﺮ کوتاه‌تر ﺑﺎﺷﺪ و دستگاه‌ های ﺑﺮق، از نظر درست

کارکردن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. همچنین لوازم ﺑﺮقی استفاده شده از نظر درست کارکردن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد سیم‌ کشی ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد برای مثال: سیم‌ها دور ﻣﯿﺦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـد و یا در تماس

با لوله آب گرم نباشد.

نکته پایانی

کپسول‌ های آتش‌ نشانی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و به‌ طور ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد وﺳﺎﯾﻞ اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﺤﻞ

ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع

آﺑﯽ، ﮔـﺎزی و ﻏﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. در هنگام وقوع آتش‌سوزی نیز باید با شماره ۱۲۵ تماس گرفته و با اعلام

وقوع آتش‌سوزی سازمان را مطلع کنید و حتما دیگر ساکنان ساختمان را خبر کنید تا اورژانس برسد.

منبع: شرکت آریان

برای مشاهده سایر مقالات سایت اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله نکات ایمنی برای محافظت کودکان در برابر آتش کلیک کنید.