سیستم های اطفا حریق

اطفا حریق

اطفا حریق فرایندی است که در آن همه اقدامات لازم برای مقابله با آتش سوزی و مهار آن، بوسیله

خاموش کردن و کنترل آتش‌ انجام می‌گیرد. اطفا حریق به دو گروه دستی و اتوماتیک تقسیم میشود،

که در حالت دستی، عملیات اطفای حریق به صورت دستی و توسط افراد و یا آتش نشان ها صورت

گرفته و در حالت دوم یعنی اطفا حریق اتوماتیک، این عملیات بصورت خودکار و بدون حضور عوامل

انسانی صورت می‌پذیرد.

انواع روش های اطفا حریق

اطفا حریق مجموعه اقدامات بسیار گسترده و پیچیده ای است که در روش های مختلف برای مهار آتش

و جلوگیری از گسترش و پیش روی آن صورت می گیرد که آن روش ها عبارتند از: کپسول دستی، اطفای

صنعتی آب و کف، اطفای صنعتی آب – اسپرینکلر، جعبه آتشنشانی، سیستم اطفای اتوماتیک گازی

کپسول دستی

اطفا حریق
اطفا حریق

کپسول دستی یا خاموش كننده دستی به وسيله ای گفته ميشود كه برای مهار آتش سوزی طرح و ساخته

شده و با حد اكثر 14 كيلو وزن يا 14 ليتر ظرفيت مواد خاموش کن، براحتی در دسترس باشد. از خاموش

كننده های دستی با توجه به مواد اطفائی داخل آنها مي توان در لحظات اوليه و شروع آتش سوزی و برای

حريقهای كوچك و موضعی استفاده نمود.


بیشتر بخوانید: راه های جلوگیری از آتش سوزی


اطفای صنعتی آب و کف

اطفا حریق
اطفا حریق

آب یکی از بهترین و اقتصادی ترین وسیله های اطفای حریق در آتش سوزی های بسیار گسترده است.

برای استفاده از آب، از لوله ها و شلنگ ها و قرقره های آتش نشانی استفاده می شود. آن چه که باید

مورد توجه قرار بگیرد، مجزا و مستقل بودن شبکه لوله کشی آب مربوط به سیستم های آتش نشانی

است و باید بر اساس آب مورد نیاز منابع، ذخیره لازم موجود و از فشار کافی برخوردار باشد.


اطفای صنعتی آب – اسپرینکلر

اطفا حریق
اطفا حریق

سیستم های اسپرینکلر نیز در حالت های تر، خشک و پیش عملگر معرفی می شوند که به آن مختصرا

اشاره میکنیم.

در اسپرینکلر تر، آب تحت فشار همیشه در لوله ها وجود دارد تا بلافاصله پس از به کار افتادن اسپرینکلر

آب از آن بیرون بپاشد. این سیستم در محل هایی کاربرد دارد که خطر یخ بستن لوله ها وجود نداشته

باشد. در اسپرینکلر خشک، بعد از پمپ آب وجود ندارد و بجای آن هوا یا نیتروژن تحت فشار است که با

باز شدن یک اسپرینکلر فشارهوای لوله افت پیدا کرده و سوپاپ به طور خودکار باز می شود تا آب وارد

سیستم لوله کشی اسپرینکلر شود. این سیستم براي محل هایی مورد استفاده قرارمی گیرد که معمولاً

گرم نمی شوند و احتمال یخ زدن لوله هاي آب جود دارد. و آخرین مورد اسپرینکلر پیش عملگر است، که

یک سیستم با اسپرینکلرهاي بسته و لوله خشک است که می تواند تحت فشار هوا باشد یا نباشد و در

مکان هایی که آب می تواند ضرر زیادي برساند، به کار می رود.


جعبه آتشنشانی

اطفا حریق
اطفا حریق

جعبه های آتشنشانی نیز در سه نوع تر، خشک و مرکب آن دو معرفی می شوند که به آن مختصرا

اشاره میکنیم.

در جعبه آتشنشانی خشک، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده در سیستم لوله کشی جعبه آتشنشانی و

یا قرقره آتشنشانی از منابع آب ساختمان و یا محل مورد استفاده جدا است و به سیستم لوله کشی

آب شهری ساختمان ارتباطی ندارد. در جعبه آتشنشانی تر، آب مورد نیاز از آب شهری تامین می گردد

و همیشه آب وجود خواهد داشت. در جعبه آتشنشانی مرکب، از ترکیب هرد سیستم خشک و تر با هم

استفاده می شود و نگرانی آب وجود ندارد.


سیستم اطفای اتوماتیک گازی

اطفا حریق
اطفا حریق

انشعاب اصلی برای اتصال پمپ ماشین آتش نشانی براي پاشش مستقیم آب به آتش می باشد و

یا برای اتصال به شیر سیامی ساختمان (شامل یک سه راهی و دو ورودي به همراه شیر یک طرفه

که تغذیه آب ماشین آتش نشانی به شبکه داخلی ساختمان از این محل انجام می شود) به کار رود.

انشعابات فرعی برای اتصال شیلنگ های آتش نشانی به آنها می باشد که آن را تحت فشار شبکه

آب شهری مستقیماً به حریق می پاشند. شیر های زمینی براي آب گیری خودروها و پشتیبانی

ذخیره استفاده می گردند. سیستم شیر هیدرانت همچنین می تواند شیرهاي آتش نشانی باشد که

از طریق شبکه لوله کشی با مخزن آب و پمپ هاي تحت فشار تامین آب ارتباط دارد و ربطی به

سیستم آب عمومی نداشته باشد.


منبع: شرکت آریان

برای مشاهده سایر مقالات سایت اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله نکات ایمنی برای محافظت کودکان در برابر آتش کلیک کنید.