مدیر سایت

بهمن ۲۸, ۱۳۹۹

What is a fire alarm?

بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
سیستم اطفاء حریق

What is a fire extinguishing system?

بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
آسانسور

Application of smoke suction detector in elevator shaft